نماینده رسمی و انحصاری ارش و برماس در ایران

 نماینده رسمی و انحصاری ارش و برماس در ایران

گروه بازرگانی پردیس به عنوان نماینده رسمی و انحصاری توزیع محصولات ارش و برماس ایتالیا

گروه بازرگانی پردیس به عنوان نماینده رسمی و انحصاری توزیع محصولات ارش و برماس ایتالیا در ایران.